Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés, fogalom meghatározások

Bezzeg Gábor egyéni vállalkozó (továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályoknak.

A tájékoztatóban használt fogalmak:

Adatkezelés:

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Személyes adat:

azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Az érintett hozzájárulása:

az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2. Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége

név: Bezzeg Gábor

székhely: 2531 Tokod, Vájár utca 2.

adószám: 69592805-1-31

telefonszám: +36 30 714 6732

email cím: bezzeggabor1@gmail.com

weboldal: www.feszultsegmester.hu

 

3. Általános rendelkezések

 

Az adatkezelésre az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a www.feszultsegmester.hu weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

3.1 – Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja: a weboldalon található űrlap segítségével kapcsolatfelvétel, érdeklődők kérdéseinek megválaszolása, árajánlat adása, visszakereshetőség biztosítása

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az érdeklődők kérdéseit megválaszolja, szükség esetén visszakeresse /GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja/

A kezelt személyes adatok típusa: név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: az adatközléstől számított legfeljebb 5 év, melynek elteltével az adatkezelő minden beérkezett e-mailt a küldő nevével, címével, telefonszámával együtt töröl

3.2 – Szolgáltatás nyújtása

Az adatkezelés célja: számla kiállítása, vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges /GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja/, a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: név, cím, a vásárolt szolgáltatás ára, fizetési mód

Az adatkezelés időtartama: 8 év, a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdésének megfelelően

Adattovábbítás:
– utalásos fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) felé
– a számlázási adatok könyvelő felé kerülnek továbbítása

4. Sütik (cookie-k)

 

4.1 – Mik a sütik?

A sütik kisméretű, karaktersorozatot tartalmazó fájlok (információcsomagok), melyek a felhasználó számítógépén, telefonján, tabletjén kerülnek tárolásra. A sütiket a szolgáltató webszervere küldi a felhasználó eszközére, melynek révén böngészője egyedileg azonosítható lesz.

4.2 – Mi a sütik célja?

A sütik célja, hogy a böngészési adatok mentésével javítsák a felhasználói élményt, emlékezzenek a webhely beállításaira, illetve, hogy a weboldalon tett látogatásról a szolgáltatónak a látogatás tényéről és idejéről tájékoztatást adjanak a szolgáltatónak.
Mindezek alapján a szolgáltató felhasználhatja a sütiket arra, hogy a weboldal tartalmát fejlessze, testre szabja, javítsa a felhasználói élményt, a felhasználókat releváns információkkal lássa el.

4.3 – A sütik és a személyes adatok

A sütik működéséhez nem szükséges személyes adat, nem azonosítják a felhasználót. Ugyanakkor a felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a böngésző Beállítások menüpontjában bármikor törölje.

4.4 – Meddig tárolódnak a sütik?

Vannak időszakos (a biztonságos és megfelelő működéshez szükséges) és állandó (jobb felhasználói élmény érdekében szükséges) sütik. Az időszakos sütik a böngésző bezárásával vagy a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, míg az állandó sütik lejárati ideje változó, függ sütik érvényességi idejétől, a felhasználó beállításaitól, de legtöbb esetben a felhasználó manuális törléséig az eszközön maradnak.

4.5 – A felhasználó lehetőségei

A felhasználónak lehetősége van a sütiket törölni, letiltani, újakat beállítani, személyre szabni vagy kikapcsolni. Az erre vonatkozó információkról a legtöbb böngésző Súgó menüpontjában tud a felhasználó tájékozódni.

5. Az érintett jogai

 

5.1 – Tájékoztatás kéréséhez való jog

Az érintett tájékoztatást kérhet, hogy róla milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli az adatkezelő. Kérelmére legfeljebb 30 napon belül az Ön által megadott e-mail címre tájékoztatást küld az adatkezelő.

5.2 – Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Továbbá az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. Kérelmére legfeljebb 30 napon belül az Ön által megadott e-mail címre tájékoztatást küld az adatkezelő.

5.3 – Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az adatkezelő köteles törölni azokat a személyes adatokat, amelyekre ez érintett hozzájárulását visszavonta, kivéve, ha jogszabály (pl. Számviteli törvény) írja elő azok kezelését, ezeket az adatokat az adatkezelő köteles a szükséges időtartamig megőrizni. Kérelmére legfeljebb 30 napon belül az Ön által megadott e-mail címre tájékoztatást küld az adatkezelő.

5.4 – Korlátozáshoz, zároláshoz való jog

Az érintett kérheti személyes adatai korlátozását, ha pl. az érintett vitatja azok pontosságát, akkor az adatkezelő nem törli, de nem is használja fel az adatokat. Továbbá ha az érintett ellenzi, hogy az adatait töröljék, kérheti az adatai korlátozását is. Kérelmére legfeljebb 30 napon belül az Ön által megadott e-mail címre tájékoztatást küld az adatkezelő.

5.5 – Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat adatai kezelése ellen. Ekkor azok korlátozásra kerülnek, de csak arra az időtartamra, míg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai élveznek-e elsőbbséget, vagy az érintett jogos indokai. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül a kérelmet megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, mely döntésről az Ön által megadott e-mail címre tájékoztatást küld.

6. Adatvédelmi hatóság

Az érintett az Info.tv. alapján panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

weboldal: www.naih.hu